Přihláška

Rádi byste si vyzkoušeli lekci u nás? Vyplňte prosím přihlášku, ozvu se vám během nekolika dalších dnů, abychom domluvili naše první setkání. Vetšinou nové přihlášky řeším v pondělí dopoledne. Pokud se vám delší dobu neozvu, je možné, že se vám odpověď ztratila ve spamu, prosím kontaktujte mě telefonicky nebo sms. 

I my se řídíme ochranou osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s níže uvedenými zásadami.

Správce osobních údajů:

Šumák, z.s. Blato 72, Mikulovice, 53002,IČO:27057968, posli.mail.sem@seznam.cz - dále jen spolek.

V souladu s Nařízením zpracováváme vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č.235/2004 Sb.

Údaje zpracovávám pouze po nezbytnou dobu,která je pro všechny níže zmíněné účely zpracování v rozsahu výše uvedené přihlášky.

Účely zpracování:

Evidence klientů

spolek eviduje své členy pro účely registrací na tréninky

Komunikace s klienty

spolek komunikuje se členy skrz osobní údaje email a telefonní číslo

Identifikátory:

Jméno, příjmení, email, telefon, IP adresa.

Doba uchování:

Údaje budou uchovány po dobu 5 let od souhlasu s uchováním osobních údajů. Na další období bude uživatel vyzván k jeho dobrovolnému a svobodnému prodloužení platnosti.

Vaše práva:

Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, o plánované době uchování, a informace o případných příjemcích osobních údajů. Máte dále právo žádat o opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a o částečný, nebo kompletní výmaz osobních údajů.
• Máte právo požadovat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytl(a). Správce poskytne na základě žádosti tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z uvedených účelů odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné specifikovat účel, pro který je souhlas odvoláván a zaslat jej na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
• Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn(a) vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125).

2021 psí škola Šumák | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!